ZATRAŽITE PONUDU

Ružićeva 18
51000 Rijeka, HR

Tel: 00 385 (0)51/374-080
Fax: 00 385 (0)51/374-092
Mob: 00 385 (0)91/545-0628
Email: info@centar-znr-zop.hr

Procjena rizika je temeljni dokument o zaštiti na radu u svakoj tvrtki.Poslodavac je obvezan imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu. Procjena rizika mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima odnosno naporima.
Obveza izrade procjene opasnosti za radna mjesta s računalom propisana je Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (N.N., br. 69/05.). Radnim mjestom s računalom smatra se ono na kojem radnici rade ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.
Prema Zakonu o zaštiti na radu (N. N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.) obavljamo:
– Pregled i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
– Pregled i ispitivanje električnih uređaja
– Pregled i ispitivanje kompresora
– Pregled i ispitivanje građevinskih strojeva i postrojenja, viličara, traktora
– Pregled vozila unutarnjeg prijevoza na mehanizirani pogon
– Pregled i ispitivanje svih vrsta dizalica
– Pregled i ispitivanje kotlovnica
– Pregled i ispitivanje tehnoloških postrojenja, linija
– Pregled strojeva za obradu i preradu drva, metala i sličnih materijala
– Pregled mehaničkih i hidrauličnih preša
U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.) obavljamo:
– Ispitivanje mikroklimatskih parametara – temperatura, vlažnost, brzina strujanja zraka
– Ispitivanje buke
– Ispitivanje osvijetljenosti
U skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (N. N., br. 5/10.) i Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N. N:, br. 116/10. i 124/10.) obavljamo:
– Mjerenje indirektnog napona dodira
– Mjerenje otpora izolacije električnih vodiča
– Mjerenje izjednačenja potencijala
– Ispitivanje razvodnih ormara
U skladu s Tehničkim propisima za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N. N., br. 87/08. i 33/10.) te u skladu s normom HRN N.B4.901-959 nudimo:
– Ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija
– Izrada skica gromobranskih instalacija
Izrada Plana evakuacije i spašavanja i osposobljavanja odgovornih osoba za provođenje evakuacije i spašavanja obveza je svake tvrtke u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (N. N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.) prema čl. 55., st. 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Prema Zakonu o zaštiti na radu svaka pravna osoba mora urediti obavljanje poslova zaštite na radu.
 Način obavljanja tih poslova ovisi o broju radnika zaposlenih u pravnoj osobi te stupnju opasnosti utvrđenog procjenom rizika. U skladu sa Zakonom omogućujemo pravnim osobama pružanje usluge obavljanje poslova zaštite na radu.
 Pri tome pravnoj osobi pružamo stručnu pomoć iz područja zaštite na radu, obavještavamo o zakonskim promjenama, obavljamo stručni nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, vodimo propisanu evidenciju iz područja zaštite na radu, a prema potrebi surađujemo s nadležnim službama iz područja zaštite na radu, npr. s inspekcijom rada, medicinom rada i sl.
Poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način, i to:
1) prije početka rada
2) kod promjena u radnom postupku
3) kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
4) kod uvođenja nove tehnologije
5) kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
6) kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu
Poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika.
Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) i Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94), propisano je da svi zaposleni u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, moraju biti osposobljeni za gašenje požara i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.

Prema članku 20. Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (N.N., br. 58/93., 33/05. i 107/07.) obavljamo
:
– Ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže
– Ispitivanje instalacija i uređaja za dojavu požara
U skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (N. N., br. 5/10.) i Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N. N:, br. 116/10. i 124/10.) obavljamo:
– Mjerenje indirektnog napona dodira
– Mjerenje otpora izolacije električnih vodiča
– Mjerenje izjednačenja potencijala
– Ispitivanje razvodnih ormara
U skladu s Tehničkim propisima za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N. N., br. 87/08. i 33/10.) te u skladu s normom HRN N.B4.901-959 nudimo:
– Ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija
– Izrada skica gromobranskih instalacija
Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) i Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94), propisano je da svi zaposleni u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, moraju biti osposobljeni za gašenje požara i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.

Poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način, i to:
1) prije početka rada
2) kod promjena u radnom postupku
3) kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
4) kod uvođenja nove tehnologije
5) kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
6) kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu
Poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika.
Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) i Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94), propisano je da svi zaposleni u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, moraju biti osposobljeni za gašenje požara i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.